Algemene voorwaarden

Pronk advocaten B.V.
Versie: januari 2024

Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen de besloten vennootschap Pronk advocaten B.V. (hierna tevens te noemen: de Vennootschap) en een wederpartij (hierna tevens te noemen: de Cliënt) waarbij de Vennootschap werkzaamheden verricht of zal verrichten. Overeenkomsten of rechtsbetrekkingen met Cliënt die tot stand komen via de partners of werknemers van de Vennootschap worden geacht uitsluitend met de Vennootschap tot stand te zijn gekomen.

2. De Vennootschap is bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe opdrachten tot het verrichten van werkzaamheden en op lopende overeenkomsten.

Goed opdrachtnemer

3. Bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden zal de Vennootschap en de (rechts-)personen die de werkzaamheden uitvoeren zoveel als mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

4. De Vennootschap is te allen tijde gerechtigd om de personen aan te wijzen die de werkzaamheden zullen verrichten.

5. Dit geldt ook in de gevallen waarbij een opdracht is verleend met het oogmerk die door een specifiek persoon te laten uitvoeren. In geen geval kan de Cliënt een ander dan de Vennootschap tot nakoming van de overeengekomen werkzaamheden aanspreken.

Aansprakelijkheid

6. Iedere aansprakelijkheid van de Vennootschap, haar werknemers en vennoten voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van de Vennootschap te dier zake uitgekeerde bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering.

7. Als de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met de overeengekomen werkzaamheden beperkt tot het bedrag dat aan honorarium exclusief btw voor werkzaamheden aan de Vennootschap is betaald.

8. De Cliënt is uitsluitend gerechtigd om voor dit beperkte bedrag de Vennootschap aan te spreken.

9. Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens werknemers, personen waarmee de Vennootschap een samenwerkingsverband heeft gesloten of bestuurders van de praktijkvennootschappen waarin bepaalde vennoten hun werkzaamheden verrichten, is uitgesloten. Genoemde werknemers, personen en bestuurders kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen bedongen derdenbeding.

Andere professionele dienstverleners

10. Wanneer de Vennootschap bij de uitvoering van werkzaamheden derden inschakelt, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor schade die een gevolg is van tekortkomingen van deze derden.

11. Op eerste verzoek zal de Vennootschap de rechten die zij jegens de desbetreffende derde kan uitoefenen in verband met de door de derde veroorzaakte schade aan de Cliënt overdragen.

Facturering

12. Facturering van de werkzaamheden zal tenzij anders is overeengekomen tenminste maandelijks plaatsvinden overeenkomstig het uurtarief van de bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken personen dat bij de Vennootschap geldt op het moment van de uitvoering van de werkzaamheden. De Vennootschap is gerechtigd om jaarlijks haar tarieven kantoorbreed aan te passen.

13. De Vennootschap kan kosten die niet in haar tarieven zijn verwerkt aan de Cliënt doorbelasten, zoals (maar niet beperkt tot) reiskosten, griffierecht, koerierkosten, vertaalkosten en in het algemeen de kosten van in overleg met de Cliënt ingeschakelde derden.

14. De Vennootschap is gerechtigd om aan de Cliënt een voorschot in rekening te brengen. Eerst na ontvangst van het voorschot zal de Vennootschap met de werkzaamheden dienen aan te vangen. Dit voorschot zal worden verrekend bij de laatste factuur van de werkzaamheden waarop de betaling van het voorschot betrekking heeft.

15. Alle factuurbedragen zullen - voor zover van toepassing - worden verhoogd met het geldende BTW-tarief.

Nakoming

16. Betaling dient plaats te vinden in euro, binnen zeven dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening vermeld op de factuur of op een andere door de Vennootschap aan te wijzen rekening.

Beëindiging

17. Ieder der partijen kan slechts door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. De Cliënt is gehouden de vergoeding te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden.

Klachten- en geschillenregeling

18. De Vennootschap is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur te Den Haag.

19. In geval van ontevredenheid over de dienstverlening of de declaratie dient te allen tijde eerst de interne klachtenprocedure van kantoor te worden gevolgd. Eerst daarna kan de klacht aan de Geschillencommissie worden voorgelegd.

Varia

20. Alle aanspraken van de Cliënt vervallen twaalf maanden nadat de werkzaamheden zijn verricht waarop deze aanspraken betrekking hebben.

21. Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met de Vennootschap is Nederlands recht van toepassing.

22. Alle geschillen tussen de Cliënt en de Vennootschap zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de Rechtbank Gelderland, locatie Zutphen, onverminderd de bevoegdheid van de Vennootschap om een geschil voor te leggen aan enig andere bevoegde rechter.

Elektronische communicatiemiddelen

23. In het geval communicatie tussen de Cliënt en de Vennootschap geschiedt met behulp van elektronische middelen zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, dan zullen beide partijen zorgdragen voor standaard virusprotectie.

24. Geen van beide partijen is jegens de andere partij aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet of beschadigd ontvangen berichten.

Publicatie

25. De geldende algemene voorwaarden zijn door de Vennootschap gepubliceerd op haar website, op het adres www.pronkadvocaten.nl. De algemene voorwaarden zijn voorts gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel (inschrijvingsnummer 92456561).

26. Op eerste verzoek van de Cliënt zal een afschrift van de algemene voorwaarden worden toegezonden. Indien één of meer bepalingen van de algemene voorwaarden onredelijk bezwarend en/of ongeldig zouden worden verklaard, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Pronk advocaten
Regentesselaan 4
7316 AC APELDOORN
Tel.nr: 055-5411477
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Ondernemers
 • Ondernemers

  Wat voor een ondernemer u ook bent, het is altijd nodig om uw zaken goed te regelen. Daarbij is goede en betrouwbare juridische ondersteuning van groot belang. Onze advocaten zijn graag uw sparringpartners of het nu gaat om advies over de inrichting en structuur van uw organisatie of om een goede screening van contracten met opdrachtgevers of algemene voorwaarden.

  Lees verder

 • Particulieren
 • Particulieren

  Bijna iedereen komt in zijn of haar leven in aanraking met juridische kwesties. Door emotie en ratio te scheiden, ontstaat er ruimte voor resultaat. Bekijk de dienstverlening en aandachtsgebieden voor particulieren.

  Lees verder

Denken in praktische oplossingen

Ervaring

Ervaring

Betrouwbaar

Betrouwbaar

Persoonlijk

Persoonlijk

Heeft u een vraag voor één van onze advocaten? Laat het ons weten.